Od października 2019 r. mieszkańcy mogą otrzymać również środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Są to:

  • Urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne).
  • Zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).


Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w 2020 roku należy składać od 23.10.2019 r. do 31.03 2020 r.

W kolejnych latach wnioski przyjmowane będą od 1 września poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 9 do uchwały – Pobierz
  • Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel – Pobierz
  • Oryginał pełnomocnictwa, lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej) – Pobierz
  • Formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. – Pobierz