Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2020 – 2021

 

PROGRAM PRIORYTETOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2020-2021


Cel zadania:
Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych Zadania.


Beneficjenci:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, (potwierdzenie własności – Księga Wieczysta) oraz dzierżawcy ogródków działkowych (domki, altany letniskowe), z których będą usunięte wyroby zawierające azbest, położonych na obszarze województwa łódzkiego, którzy nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest.


Zasady udzielania dofinansowania:

Forma dofinansowania:

Dotacja.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków
  mieszkalnych, budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na nieruchomości Beneficjenta.
 • koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków o których mowa powyżej i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta.
 • do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności wydatki poniesione na:
  – demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.


Koszty niekwalifikowane:

 • koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.

Intensywność dofinansowania:

 • Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania.
 • Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest zdemontowanych uprzednio z budynków o których mowa powyżej w pierwszym punkcie koszty kwalifikowane  i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta oraz ich unieszkodliwieniu
  nie może przekroczyć 500,00 zł za 1 Mg.
 • Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków o których mowa powyżej w pierwszym punkcie koszty kwalifikowane i ich unieszkodliwieniu
  nie może przekroczyć 700,00 zł za 1 Mg.

 

Warunki dofinansowania:

 • Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia w Funduszu wniosku o dotację.
 • Przy udzielaniu dofinansowania Fundusz bierze pod uwagę zgodność dofinansowania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo na zasadzie refundacji, na podstawie wystawionych na Beneficjenta dotacji rachunków lub faktur za realizację prac zgodnych z zawartą Umową dotacji oraz na podstawie karty przekazania odpadu.
 • Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań współfinansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.
 • Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do dokonania  wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.


Etapy realizacji dofinansowania: 

 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ lub uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (o ile są one wymagane, przy czym obligatoryjnie zgłoszenie w przypadku budynków gospodarczych) oraz rynkowe oszacowanie kosztów planowanych prac.
 • Złożenie w Funduszu, wniosku o udzielenie dotacji na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach.
 • Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji.
 • Zawarcie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem i Funduszem w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Po upływie ww. terminu uchwała traci moc.
 • Przedłożenie w Funduszu faktur lub rachunków na udokumentowanie wykonanych prac oraz karty przekazania odpadu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 • Wypłata przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na rachunek Beneficjenta.


Efekty rzeczowe i ekologiczne:

 • Efektem rzeczowym będzie ilość wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia. Przyjmuje się, iż wykonanie zakresu rzeczowego przez Beneficjenta, przewidzianego w umowie jest równoznaczne z osiągnięciem efektu ekologicznego. 
 • Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie efektów rzeczowego i ekologicznego, uprawniającymi do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji) są:
  – karta przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych, oświadczenie Wykonawcy złożone po zakończeniu prac o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest, oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

 

Postanowienia końcowe:

 • Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji Zadania w tym w szczególności terminów określonych w decyzji przyznającej dofinansowanie.
 • W przypadku gdy udzielenie dotacji stanowić będzie pomoc publiczną w rolnictwie Beneficjentowi, zostanie wystawione zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Wykonanie prac należy zlecić Wykonawcy posiadającemu stosowne, wymagane prawem uprawnienia w zakresie usuwania i przekazywania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 • Zadanie może podlegać kontroli przeprowadzonej przez pracownika Funduszu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie:
  Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

  – Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  – Instrukcja rozliczania kosztów zadania;
  obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji – Pobierz

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej – Pobierz

Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości – Pobierz

Oświadczenie dotyczące możliwości skorzystania z programu usuwania wyrobów zawierających azbest z gminy/miasta – Pobierz

Oświadczenie dotyczące współwłasności/użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy wniosek o usuniecie i unieszkodliwienie odpadów – Pobierz