Kawka bis

 

KAWKA BIS

 • Miejski program, którym objęty jest obszar całego Poznania dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację:
  – Uciążliwych pieców.
  – Kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

 

 • Cel programu:
  – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji.

  – Doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

 • Źródłami niskiej emisji są:
  – Piece.

  – Kotły.
  – Paleniska opalane paliwem stałym (np. węglem, drewnem, biomasą) służące do ogrzewania lokali/budynków; przy czym likwidowane piece, kotły i paleniska opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem lokalu/budynku; nie dotyczy pieców stalowych tymczasowych, które nie są integralnie związane z instalacją c.o.; nie dotyczy również pieców kuchennych, chyba, że są integralnie związane z systemem c.o.

 

 • Termin naboru wniosków:
  – Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 01.09.2020 do 31.03.2021 r.

 

 • Koszty kwalifikowane:
  – Demontaż pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub koszt trwałego ich unieczynnienia.
  – Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego na spalaniu paliwa stałego.
  – Zakup, budowa lub modernizacja instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związana z nowym źródłem ogrzewania.
  – Konieczne prace budowlane (w tym wykończeniowe) związane bezpośrednio z realizacją zadania.
  – Modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.
  – Podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), zasilania gazowego (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub energetycznego (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne.
  – Opłaty lub koszty przyłączeniowe związane z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.
  – Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 31.10 tego samego roku kalendarzowego. Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

 

 • Kto może ubiegać się o dotację:
  – Program KAWKA BIS przeznaczony jest dla podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności dla:
  – Osób fizycznych.

  – Wspólnot mieszkaniowych.
  – Osób prawnych.
  – Przedsiębiorców.
  Oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zalecane jest wypracowanie porozumienia np. w ramach wspólnoty i złożenie jednego wniosku dla kompleksowej i jednorodnej modernizacji systemu grzewczego.

 

 • Wysokość dotacji:
  Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi:
  12 000 zł/lokal – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego.

  15 000 zł/lokal – w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła, ogrzewania za pomocą wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

 

 • Co będzie decydowało o kolejności przyznanych dotacji?
  – O kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.
  – W przypadku wniosków niekompletnych za datę złożenia wniosku uznaje się datę ostatecznego uzupełnienia, po którym wniosek staje się kompletny, ale nie późniejszą niż graniczny termin składania wniosków.

  – Wnioski ocenia się pod kątem, czy zachodzą przesłanki do udzielenia dotacji oraz spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

 

 • Wnioski o udzielenie dotacji:
  Prawidłowo wypełniony i złożony wniosek musi spełniać następujące warunki:
  – Wypełnione wszystkie pola zarówno we wniosku jak i w załącznikach; pola, które nie dotyczą wnioskodawcy należy wypełnić “nie dotyczy”.

  – Wniosek musi być złożony wraz z wymaganymi załącznikami.
  – Wniosek musi być wypełniony na właściwym formularzu.
  – Wie można stosować innych formularzy niż te, które zostały określone w uchwale.
  – Wniosek musi być złożony przez osobę uprawnioną.
  – Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub uprawnionych Wnioskodawców.
  – Wniosek musi być złożony w terminie.
  – Wniosek musi być złożony w formie pisemnej.
  – Z wniosku musi wynikać możliwość określenia parametrów zużywanego paliwa.
  – Wniosek musi zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym.

 • Dokumenty do pobrania:
  Wnioskodawca niebędący przedsiębiorcą – Pobierz
  Wnioskodawca będący przedsiębiorcą – Pobierz

 

 • Formularz rozliczenia:
  – Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Prezydentowi Miasta Poznania rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji, ale nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego; jeżeli termin ten kończy się w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas rozliczenie można złożyć do końca najbliższego dnia roboczego.

 • Dokument do pobrania:
  Formularz rozliczenia – Pobierz