O nas

Statut prawny:

                                                                                   Kołobrzeg, dnia 18.10.2017

 

STATUT FUNDACJI DAR OZE

Postanowienia ogólne

 

1

Fundacja pod nazwą DAR OZE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Dariusza Skrobisza

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej u Notariusza Wojciecha Marka Zaleskiego, ul. Źródlana 5, 78-100 Kołobrzeg w dniu 18.10.2017 r. .działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2

Fundacja ma osobowość prawną.

3

Siedzibą fundacji jest miasto Kozielice.

4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

6

Celami Fundacji są:

Kształtowanie i realizowanie przedsięwzięć w tematyce odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej , systemów zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie

działania na rzecz budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

działania na rzecz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz technicznej związanej z programami parasolowymi lub grantowymi

działania na rzecz przygotowywania projektów budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z poprawą efektywności energetycznej

Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce

wspieranie niepełnosprawnych w zakresie rozwoju zawodowego opartego na branży odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej

wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwoju zawodowym i wypełnianiu ról społecznych poprzez aktywizację zawodowa w branży odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej

Wspieranie osób indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów gospodarczych i prawnych odnośnie przygotowania dokumentacji na programy dotacyjne mające na celu uzyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej , przez te podmioty lub osoby indywidualne, oraz ewentualnie z innych programów rządowych lub międzynarodowych na inicjatywy związane z poprawą efektywności energetycznej i/lub na odnawialne źródła energii

kształtowanie i realizowanie przedsięwzięć w tematyce odnawialnych źródeł energii , poprawy efektywności energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

czynna ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

prowadzenie ekspertyz, badań i prognoz obejmujących swoim działaniem ochronę przyrody i zrównoważony rozwój,

zwiększenie pojęcia ekologii naturalnej i ochrony środowiska w społeczeństwie,

wytyczenie nowych rozwiązań naukowo-technicznych w dziedzinie alternatywnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej

propagowanie idei Rozproszonej Energetyki,

kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat termomodernizacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii

7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Działania na rzecz .propagowania idei odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i rozproszonej energetyki.

Działania na rzecz rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych opartych na branży odnawialnych źródeł energii.

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji i subwencji oraz grantów,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku Fundacji.

11

dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji.

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

12

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator.

18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

uchwalanie regulaminów,

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – jednomyślnie

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji 

14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezesa Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

15

zmiany w statucie Fundacji dokonuje Prezes Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

16

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

17

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu Fundacji

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji

18

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swoich celów statutowych.

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następującego przedmiotu działalności:

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

PKD 35.11.Z- Wytwarzanie energii elektrycznej.

PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.

PKD 43.31.Z-

PKD 43.32.Z-Zakładanie stolarki budowlanej.

PKD 43.33.Z-; Tapetowanie i oblicowywanie ścian.

PKD 43.34.Z-Malowanie i szklenie.

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

PKD 42.99.Z-Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane