Czyste Powietrze

Program “Czyste Powietrze” 2.0
Nowa wersja programu.
( Pompy ciepła w technologii powietrze-woda ).

pompy ciepła dofinansowanie

Dzień dobry,

Zachęcamy Państwa do wynajmowania naszej Fundacji Dar Oze do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Nasz zespół tworzy wnioski dla naszych klientów od samego początku gdy tylko program ten ruszył.
Z nami mają Państwo pewność, że dofinansowanie uzyskacie.
Mamy niemal 100% skuteczności.
Pracujemy dla naszych klientów aż do uzyskania sukcesu.

Drogi internauto dołącz do naszych zadowolonych klientów i zleć nam przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji technicznej na program czyste powietrze.

Do usłyszenia do zobaczenia.

Poniżej znajdą Państwo wzór umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o program “Czyste Powietrze“.

Charakterystyka energetyczna budynku on-line – dane do audytu energetycznego dla audytora.


 

Umowa kompleksowa Generalne Wykonawstwo.
Przygotowanie wszelkiej dokumentacji GRATIS.


 

Umowę prosimy czytelnie wypełnić, czytelnie podpisać, na każdej stronie należy złożyć parafkę, lub czytelny podpis. Następnie każdą stronę umowy należy zeskanować i tak przygotowaną umowę należy wysłać poprzez e-mail na: info@fundacjadaroze.pl  lub na: darozebiuro@gmail.com

Można też umowę wysłać poprzez Pocztę Polską na nasz adres korespondencyjny:

Adresat:
Oddział Fundacji Dar Oze
ul. Pokorna 2 lokal 123
00-199 Warszawa

Wówczas najlepiej umowę wysłać listem poleconym priorytetem z potwierdzeniem odbioru.

Czekamy na kontakt z Państwa strony.
Dariusz Skrobisz
Tel. 22 122 10 58
Do usłyszenia do zobaczenia.

 

Program Czyste Powietrze – Cel programu.
( Pompy ciepła w technologii powietrze-woda ).
pompa ciepla powietrze

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze
Sprawdź.

W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały.
Szczegóły.

 

 • Okres wdrażania:
  Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
  – Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami).

  – Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029r.

 

 • Terminy i sposób składania wniosków:
  – Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
  – Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

 

 • Koszty kwalifikowane:

 • Katalog kosztów kwalifikowanych:
  – Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 

 • Kwalifikowalność VAT:
  – Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 • Okres kwalifikowalności kosztów:
  Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.
  Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

 

 • Sankcje za naruszenie warunków Programu:
  Za naruszenie warunków Programu przewiduje się następujące sankcje:
  Karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim Kodeksu karnego ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą).
  Cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie.
  Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile Beneficjent przystępując do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.

Zakres szczegółowy:

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 • Beneficjenci.
  – Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
 1. Stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustalonym:
  – zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  – na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra.
 3. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1-4, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 • Formy i warunki udzielania dofinansowania:


Formy dofinansowania:

 1. Dotacja.
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • Poziom dofinansowania:
 • Intensywność dofinansowania:
  Szczegóły.

 

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji:

Lp. Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie
nie obejmuje
mikroinstalacji
fotowoltaicznej
Przedsięwzięcie
obejmuje
mikroinstalację
fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji
1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy
ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy
ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
25 000 zł 30 000 zł
2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w
pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i
cwu albo
-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
20 000 zł 25 000 zł
3. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła
na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
10 000 zł Nie dotyczy


Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego.

 

 • Warunki dofinansowania:
 • Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:
 • Dofinansowanie w formie dotacji:
  – dotacja przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;
  – dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach po przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni.
 • Dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
  – Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt.
  – Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane.
  – Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi kredytu przez bank.
  – Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw po przedstawieniu dokumentów Beneficjenta wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie całości przedsięwzięcia, bezpośrednio na rachunek kredytowy Beneficjenta prowadzony przez bank w terminie 30 dni.
  – Bank udziela kredytu z własnych środków.
  – Szczegółowe prawa i obowiązki banku udzielającego kredytu w ramach Programu zostaną określone w umowie dotyczącej współpracy z bankiem.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych. ( Źródło ciepła może być zainstalowane w budynku gospodarczym jeżeli służy wyłącznie do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu budynku/lokalu mieszkalnego ).
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
 • W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji,
  wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego Programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.
 • W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 • W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 3 w tabeli powyżej ( Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji ) z zastrzeżeniem zdania poniżej.
  Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh/rok.
 • W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z innych programów finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2014 r., w tym w szczególności:
  – W ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020 ( Przez regionalne programy operacyjne 2014 -2020 rozumie się programy zdefiniowane w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ).
  – Z gminnych programów ograniczania niskiej emisji ( Przez gminne programy ograniczania niskiej emisji rozumie się programy ustanowione w drodze uchwały przez radę gminy, finansowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ).
  – W ramach Programu Mój Prąd
  może otrzymać dofinansowanie z Programu na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach powyższych programów, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:
  – Nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
  – Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych ( Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ).
 • Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.
  – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego.
  – Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 – Sprawdź.
 • W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie przez Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

 

 • Warunki odnoszące się do źródeł ciepła:
  – W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
  – W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
  – Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali.

 

 • Postanowienia dodatkowe:
 • Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw:
  – w terminie 30 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację,
  – w terminie 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • Termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny na jednokrotne uzupełnienie wniosku.
 • Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.
 • Lista banków udzielających kredytu z dofinansowaniem publikowana jest na stronie internetowej NFOŚiGW/wfośigw.
 • Listy gmin/związków gmin, które zawarły porozumienia w sprawie realizacji Programu publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wfośigw.
 • NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.
 • Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających warunków Programu i wymagań technicznych – Sprawdź.
 • W ramach Programu nie udziela się pomocy publicznej.
 • Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach Programu w wersji obowiązującej od dnia 29.07.2019 r. lub wcześniejszych, Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie patrz powyżej tabela: Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji, poz. 3 (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).
 • Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem punktu powyżej.

 

Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania ( Wchodzi w życie nie wcześniej niż po wejściu w życie zmian legislacyjnych umożliwiających wydawanie zaświadczeń,
o których mowa w ust. 8 „Beneficjenci” ):

 

 • Beneficjenci:
 • Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  – Jest właścicielem/współwłaścicielem ( W przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych
  współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia ) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego

  w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ( W Programie oraz dokumentach programowych zamiast sformułowania „budynek mieszkalny jednorodzinny” używa się również sformułowania „budynek mieszkalny”, a zamiast sformułowania „wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą” używa się sformułowania „lokal mieszkalny” ).
  – Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku.

 

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu poprzedniego roku.

 • Formy i warunki udzielania dofinansowania:
 • Formy dofinansowania:
 1. Dotacja.
 2. Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.
 3.  Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 • Poziom dofinansowania:
 • Intensywność dofinansowania w formie dotacji:
 1. Do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano w tabeli – Sprawdź.
 2. Do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż wskazano w tabeli – Sprawdź.
 3. do 75% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej w rozumieniu tabeli – Sprawdź, lecz nie więcej niż wskazano w tabeli.
 4. do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż wskazano w
  Sprawdź.
 5. do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje w tabeli – Sprawdź, lecz nie więcej niż wskazano w tabeli.

 

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji:

Lp. Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie
nie obejmuje
mikroinstalacji
fotowoltaicznej
Przedsięwzięcie
obejmuje
mikroinstalację
fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji
1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub
ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
32 000 zł 37 000 zł
2. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła
na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
15 000 zł Nie dotyczy

Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego ( Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ ).

 

 • Warunki dofinansowania:

 • Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:
 • Dofinansowanie w formie dotacji:
  – Dotacja przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem.
  – Warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu

  na adres zamieszkania Wnioskodawcy.
  – Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach po przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni.
 • Dofinansowanie w formie pożyczki dla gmin:
  – Pożyczka dla gminy udzielana jest ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW dla wfośigw z przeznaczeniem na pożyczki dla Beneficjentów udzielane na warunkach nie mniej korzystnych niż

  te, na jakich gmina uzyskała pożyczkę z wfośigw.
  – Szczegółowe prawa i obowiązki gminy udzielającej pożyczek w ramach Programu zostaną określone w umowie wfośigw z gminą.
 • Dofinansowanie w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
  – Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt.
  – Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane wskazane w tabeli – Sprawdź.
  – Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi kredytu przez bank.
  – Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw po przedstawieniu dokumentów Beneficjenta wskazanych w umowie o dofinansowanie potwierdzających zrealizowanie całości przedsięwzięcia, bezpośrednio na rachunek kredytowy Beneficjenta prowadzony przez bank w terminie 30 dni.
  – Bank udziela kredytu z własnych środków.
  – Szczegółowe prawa i obowiązki banku udzielającego kredytu w ramach Programu zostaną określone w umowie dotyczącej współpracy z bankiem.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych ( Źródło ciepła może być zainstalowane w budynku gospodarczym jeżeli służy wyłącznie do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu budynku/lokalu mieszkalnego ).
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
 • W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji,
  wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego Programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.
 • W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 • W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 2 w tabeli powyżej: Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
  Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych
  poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.
 • W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.
 • Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy: Mój Prąd, Stop Smog , z tym że łączna kwota dofinansowania na
  przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:
  – Nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa

  według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
  – Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą

  spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych ( Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ).
 • Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.
  – Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego.
  – Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 –Sprawdź. ( Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa ).
 • W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie przez Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią
  firmową oraz czytelnym podpisem.
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

 

 • Warunki odnoszące się do źródeł ciepła:
  – W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
  – W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym
  budynku/lokalu mieszkalnym.
  – Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument
  zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali.

 

 • Postanowienia dodatkowe:
  – Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw:
  – w terminie 30 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację,
  – w terminie 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
  – Termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny na jednokrotne uzupełnienie wniosku.
  – Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Dotacja będzie udzielona każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.
  – Lista banków udzielających kredytu z dofinansowaniem publikowana jest na stronie internetowej NFOŚiGW/wfośigw.
  Listy gmin/związków gmin, które zawarły porozumienia i gmin, które zawarły umowy pożyczki w sprawie realizacji Programu, publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wfośigw.
  – NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.
  –  Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji
  przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła nie spełniających warunków Programu i wymagań technicznych – Sprawdź.
  – W ramach Programu nie udziela się pomocy publicznej.
  – Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach Programu w wersji obowiązującej od dnia 29.07.2019 r. lub wcześniejszych, Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie poz. 2 w tabeli powyżej: Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji  (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).
  – Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem punktu powyżej.

 

Najważniejsze zmiany w programie czyste powietrze:
Szczegóły.

 

 

 

tag: pompy ciepła dofinansowanie, pompa ciepla powietrze