Program ” Czyste Powietrze 2020 „
( Pompy ciepła w technologii powietrze-woda ).

pompy ciepła dofinansowanie

Dzień dobry,

Zachęcamy Państwa do wynajmowania naszej Fundacji Dar Oze do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Nasz zespół tworzy wnioski dla naszych klientów od samego początku gdy tylko program ten ruszył.
Z nami mają Państwo pewność że dofinansowanie uzyskacie.
Mamy niemal 100% skuteczności.
Pracujemy dla naszych klientów aż do uzyskania sukcesu.

Drogi internauto dołącz do naszych zadowolonych klientów i zleć nam przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji technicznej na program czyste powietrze

Do usłyszenia do zobaczenia.

Poniżej znajdą Państwo wzory umów o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o program „Czyste Powietrze„.

 

Umowa kompleksowa Generalne Wykonawstwo.
Przygotowanie wszelkiej dokumentacji GRATIS.


 

Mamy wykonawcę robót instalacyjno-budowlanych.
Umowa o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.


 

Umowę prosimy czytelnie wypełnić, czytelnie podpisać, na każdej stronie należy złożyć parafkę, lub czytelny podpis. Następnie każdą stronę umowy należy zeskanować i tak przygotowaną umowę należy wysłać poprzez e-mail na: info@fundacjadaroze.pl  lub na: darozebiuro@gmail.com

Można też umowę wysłać poprzez Pocztę Polską na nasz adres korespondencyjny:

Adresat:
Fundacja Dar Oze
Pani Irena Chomicka
ul. Żelazna 17 lokal 22/23
90-332 Łódź

Wówczas najlepiej umowę wysłać listem poleconym priorytetem z potwierdzeniem odbioru.

Czekamy na kontakt z Państwa strony.
Dariusz Skrobisz
Tel. 575 475 306
Do usłyszenia do zobaczenia.

 

Program Czyste Powietrze – główne założenia i beneficjenci.
( Pompy ciepła w technologii powietrze-woda ).
pompa ciepla powietrze

Czyste Powietrze to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie/uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery za sprawą domów należących do osób fizycznych. Program skupiony jest na wymianie starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów można efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać energią. Dodatkowo, oprócz ochrony środowiska można także poprawić stan domowego budżetu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Od 1 stycznia 2020 nie będzie finansowania pieców do nowo budowanych domów. 

Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania w ramach programu Czyste Powietrze, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze 2020 – na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka:

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:


Czyste Powietrze 2020 – formy dofinansowania, terminy, wnioski, wysokość dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze – terminy:

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze – nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco.
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków uzyskają Państwo kontaktując się z naszą fundacją pod numerem telefonu: 575 475 306 lub poprzez e-mail: info@fundacjadaroze.pl


Wysokość dofinansowania:

 • Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych udokumentowanych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 • Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w tabeli (zamieszczona poniżej), intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Nie kwalifikują się obecnie do programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł.
 • Bogaci nie stracą – wprost przeciwnie – mogą znacznie prościej skorzystać z możliwości odzyskania pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczą sobie od podatku inwestycje, które ze względu na wysokie dochody nie mogą być sfinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba
[ zł ]

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy

[ zł ]

uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
I do 600 do 90 % do 10 % do 100 % Nie dotyczy
II 601 – 800 do 80 % do 20 % do 100 %
III 801 – 1000 do 67 % do 33 % do 100 %
IV 1001 – 1200 do 55 % do 45 % do 100 %
V 1201 – 1400 do 43 % do 57 % do 100 %
VI 1401 – 1600 do 30 % do 70% do 100 %
    VII do 18 %* do 82 % do 100 % do 85 528
do 15 %* do 85 % do 100 % od 85 529
do 125 528
0% do 100 % do 100 % powyżej
125 528

 

Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji ustalimy na podstawie tabeli zamieszczonej poniżej:

Warunki dofinanso­wania

Nazwa elementu przedsięwzięcia jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikro­instalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektro­energetyczne *** zestaw do 8 000 zł

 

* Koszt instalacja za 1kWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikro­instalacji fotowoltaicznej


Czyste powietrze – warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.


Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budowanych budynkach nie są kwalifikowane.

Czyste Powietrze 2020. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

  Czy ulga termomodernizacyjna posiada jakieś ograniczenia?
  Tak. Jest to między innymi ograniczenie czasowe. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi zostać zakończona w ciągu kolejnych 3 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kolejnym ograniczeniem będzie maksymalna kwota odliczenia – 53 tys. zł. Jeżeli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to będzie on mógł odliczać ją w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czyste Powietrze 2020. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

Przedsięwzięcie nie może być realizowane jedynie w budynkach, które są wykorzystywane wyłącznie sezonowo (domki letniskowe). Zakupione urządzenia grzewcze muszą spełniać odpowiednie wymogi. Kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji UE, kotły na paliwo gazowe i olej opałowy mają spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, a pompy do celów grzewczych minimum A+. Dodatkowo warunkiem pozwolenia na wymianę kotła na węglowy jest brak możliwości podłączenia lub uzasadnienia takiego podłączenia do sieci ciepłowniczej czy sieci dystrybucji gazu.

Czyste Powietrze 2020. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie – dotację lub pożyczkę:

Nasz zespół, nasza Fundacja Dar Oze najpierw przygotuje dla Państwa wniosek kompleksowo, jedynie do podpisu, a następnie przeprowadzimy roboty budowlane konieczne do przeprowadzenia po uzyskaniu dofinansowania.


Program Czyste Powietrze – w trosce o lepszą jakość powietrza

Program Czyste Powietrze ma za zadanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca albo termomodernizację budynku. Na pewno, każdy, kto rozważa taką możliwość, powinien się pospieszyć, gdyż bardzo możliwe, że w przyszłości rząd zmodyfikuje zasady przyznawania dotacji. Nie wiadomo, czy UE zgodzi się dokładać do przedsięwzięcia, które zakłada dofinansowanie kotłów na paliwo stałe. W związku z tym wniosek najlepiej złożyć jak najwcześniej.

Smog to rezultat zanieczyszczenia powietrza który jest spowodowany działalnością człowieka. Powstaje on poprzez kumulację znacznej ilości zanieczyszczeń na danym obszarze. Zjawisko smogu występuje w specyficznych warunkach, takich jak mgła czy brak wiatru.

Powietrze zanieczyszczane jest głównie w wyniku spalania paliw, jak węgiel czy drewno w przestarzałych, niespełniających norm kotłach i piecach ogrzewających budynki mieszkalne, emisji spalin z transportu samochodowego oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych. Zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie i środowisko.

W wielu polskich domach używane są przestarzałe piece i kotły, w których spalane są złej jakości paliwa lub odpady. Które emitują do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje. Warto więc wymienić źródła ciepła na przyjazne środowisku. Ważne jest jednak nie tylko to, czym pali się w piecach, ale także z jakiej jakości urządzeń korzystamy.

Uczestnicząc w programie „Czyste Powietrze”, inwestujesz w lepsze życie!

 • Troszczysz się o zdrowie swoje i najbliższych.
 • Dbasz o jakość powietrza w swoim otoczeniu.
 • Oszczędzasz pieniądze.
 • Chronisz środowisko naturalne.

 

 

tag: pompy ciepła dofinansowanie, pompa ciepla powietrze, ile kosztuje pompa ciepła, pompa ciepla woda woda, domy pasywne