Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków.

 

PROGRAM PRIORYTETOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021.

 

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

 

Beneficjenci:

 • Osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych (potwierdzenie własności – Księga Wieczysta) położonych na terenie województwa łódzkiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Nieruchomości na terenie, których realizowane jest Zadanie winny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 • W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 • Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
  Dotacja nie jest udzielana na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych/ budynków mieszkalnych w budowie, w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Uwaga:
Program nie obejmuje wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków
dla nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne (budynki letniskowe, rekreacyjne).
W budynkach znajdujących się w trakcie budowy dopuszcza się, w ramach zadania objętego dofinansowaniem wykonanie wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem oddania budynku do użytkowania nie później niż w terminie do 31 października 2021 roku. Przekroczenie wyżej wymienionego terminu wiązać się będzie z utratą prawa do dotacji oraz stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia umowy.
Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań, współfinansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Wymogi wykonania i użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • Likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników.
 • Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dopuszcza się także wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we własnym zakresie, pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi – posiadającej uprawnienia o których mowa powyżej.
 • Wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566- 3 – dostarcza producent/dystrybutor).
 • Należyte użytkowanie oczyszczalni przez Beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli Funduszu w całym okresie trwałości zadania.

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

 • Koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł. brutto.
 • Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z realizacją Zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:
  – zakup z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
  – wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
  – koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków;
  – koszty nadzoru;
  – opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym Zadania, o ile Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia przy realizacji Zadania w ramach Programu.
 • W przypadku gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia na powierzchni do 50% powierzchni użytkowej danego obiektu – wartość kosztów kwalifikowanych ulega proporcjonalnemu obniżeniu o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą lub wynajem.

Intensywność dofinansowania:

 • Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych Zadania.


Warunki dofinansowania:

 • Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku.
 • Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia jego zakończenia.
 • Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji Zadania w tym w szczególności terminów określonych w decyzji przyznającej dofinansowanie.
 • Środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo na zasadzie refundacji, na podstawie wystawionych na Beneficjenta dotacji rachunków lub faktur za realizację prac zgodnych z zawartą Umową dotacji.
 • Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do dokonania wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji – Pobierz

Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości – Pobierz

Oświadczenie o współwłasności – Pobierz

Oświadczenie dotyczące przewidywanej budowy sieci – Pobierz