Program Energia Plus.

Łukasz/ 11 stycznia, 2020/ Ustawy Nowelizacje, Dyrektywy Rozporządzenia, Prawo i Legislacja dla Oze


Program Energia Plus
.

Co zawiera program Energia Plus:
Zaproponowano przede wszystkim wprowadzenie transpozycji pojęcia prosumenta energii odnawialnej według dyrektywy RED II, czyli m.in. rozszerzenie pojęcia na małe i średnie przedsiębiorstwa. Za tym pójdzie wprowadzenie w ustawie o OZE instrumentu opustów dla prosumentów OZE dysponujących instalacjami do 500 kW.
To pozwoliłoby na ograniczenie kosztów energii samorządom oraz przedsiębiorcom, poprzez wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością „magazynowania” nadwyżek w sieci elektroenergetycznej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma już konkretne propozycje dotyczące programu Energia Plus.
Zajmie się nimi Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii powołany przez premiera.
Zmiany dotyczą istotnych ułatwień w rozwijaniu energetyki prosumenckiej na dużo większą skalę niż dotychczas. Dostosują też polską ustawę OZE do wymogów unijnej dyrektywy o energetyce odnawialnej (RED II), ale wyłącznie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów.

Założenia programu Energia Plus.
Program Energia Plus oferuje wsparcie dla działań z zakresu:

  • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
  • przedsięwzięć które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej;
  • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno
  • związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;
  • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
  • energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.


Program zakłada eliminację części kosztów dystrybucyjnych doliczanych do rachunków za energię elektryczną po stronie prosumenta. Do ustawy o OZE wprowadzony będzie, alternatywny instrument sprzedaży nadwyżek energii do dowolnego podmiotu koncesjonowanego, niekoniecznie do sprzedawcy zobowiązanego, po cenie wolnorynkowej. W tym zakresie utrzymano również obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, gdyby nie udało się sprzedać energii na zasadach wolnorynkowych.

Będą uproszczenia zasad przyłączenia mikroinstalacji oraz małych instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej na zasadach zgłoszenia albo nowych warunków przyłączenia do sieci, wraz ze skróconym okresem ich wydawania. Zapowiedziano eliminację podstawowych barier administracyjno-prawnych i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla montażu urządzeń fotowoltaicznych.
Ważnym celem programu jest też, eliminacja źródła smogu. Skuteczna eliminacja niskiej emisji spowodowana głównie przez gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do taniej i czystej energii.
Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – pozwala na to tzw. Pakiet Prosumencki, będący elementem wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o OZE. Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami energii odnawialnej i tym samym korzystać z rozwiązań, które chętnie stosują gospodarstwa domowe.

Prosument, zgodnie z aktualną definicją ustawową, wytwarza w mikroinstalacji OZE energię elektryczną w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ewentualna sprzedaż dotyczy wyłącznie wygenerowanych nadwyżek tej energii ponad konsumowaną ilość.
Kluczowym założeniem jest minimalizacja środków publicznych przekazywanych na poczet wspierania działalności prosumenckiej.

Istotną zachętą dla firm będzie przyspieszona amortyzacja, zwolnienie z akcyzy sprzedanej energii i ujednolicenie stawki VAT do 8 proc na panele fotowoltaiczne. Teraz wyższy VAT płaci się przy instalacjach innych niż na dachach domów. Planowana jest też ulga w podatku od nieruchomości. Od podstawy opodatkowania byłaby odliczana część wartości instalacji.

Narodowy Fundusz podkreśla, że silne uwarunkowania dla wdrażania programu stanowi obowiązujące otoczenie prawne w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska. Znaczące miejsce mają tu zarówno unijny pakiet klimatyczno-energetyczny na rok 2020, jak również stopniowo wdrażany przez Komisję Europejską tzw. „Pakiet zimowy”. Są to dokumenty wyznaczające m.in. cele w zakresie ograniczania emisji, poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) w horyzoncie do 2030 r.

Share this Post