Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.  Strona https://fundacjadaroze.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://fundacjadaroze.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://fundacjadaroze.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://fundacjadaroze.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
       1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
       2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
       3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://fundacjadaroze.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz dostępny na Stronie https://fundacjadaroze.pl/ umożliwiający Usługobiorcy wysłać wstępne zgłoszenie zainteresowania ofertą, opisaną na Stronie https://fundacjadaroze.pl/ do Usługodawcy.
  3. ANKIETA INFORMACYJNA DLA FUNDACJI DAR OZE – formularz w formie ankiety znajdujący się na Stronie https://fundacjadaroze.pl/, umożliwiający Usługobiorcy przesłanie informacji o zainteresowanych usługach do Usługodawcy.
  4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  5. USŁUGODAWCA – Dariusz Skrobisz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Fundacja dar oze, adres siedziby: ul. Siemczyn 5/4, 74-204 Kozielice, NIP: 8531521115, REGON: 368964336, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@fundacjadaroze.pl, tel. 22 122 10 58.  Adres do doręczeń: Irena Chomicka, ul. Żelazna 17 lokal 22/23, 90-332 Łódź.
  6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
       1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
       2. korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego,
       3. korzystanie z Ankiety informacyjnej dla fundacji dar oze,
       4. korzystanie z Newslettera,
   2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
         1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
         2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
    3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
         1. komputer z dostępem do Internetu,
         2. dostęp do poczty elektronicznej,
         3. przeglądarka internetowa,
         4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
    6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
          1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
          2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fundacjadaroze.pl
          3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
          4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
     2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
     1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
          1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fundacjadaroze.pl
          2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
         3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
         4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
     1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://fundacjadaroze.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://fundacjadaroze.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://fundacjadaroze.pl/, bez zgody Usługodawcy.
     2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://fundacjadaroze.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
     2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.