Stop Smog

 

Witamy.
Z przyjemnością informujemy o programie Stop Smog wszystkie gminy dla

których ważna jest walka z ubóstwem energetycznym na ich terenie.

Jeżeli Państwa gmina jest zainteresowana, aby pozyskać bezzwrotne dofinansowanie aż 70% z Funduszy Rządowych informujemy, że można je połączyć z dofinansowaniem gminnym, tak aby najbiedniejsze osoby z Państwa gminy mogły otrzymać 100% na poprawę efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają, oraz na nowe ekologiczne źródła ciepła lub i na instalacje fotowoltaiczne, bez ponoszenia żadnych kosztów z ich strony!
Gmina wtedy ma obowiązek wyłożyć jedynie 30% na realizację ekologicznych inwestycji, na walkę z ubóstwem energetycznym.

Program przeznaczony jest dla osób ubogich, którzy są właścicielami, lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres programu:

 • Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.
 • Termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Okres realizacji: do 3 lat
Forma wsparcia: dotacja
Wnioskodawca: gmina
Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Obecnie Ministerstwo Rozwoju jest w trakcie przekazywania tego programu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, aby to właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizował poprawioną, nową wersję programu Stop Smog.

Ostatnie poprawki jeszcze muszą przejść przez Sejm i Senat, ale z informacji które uzyskaliśmy od Ministerstwa Rozwoju wynika, że już w Listopadzie 2020 może ruszyć nowa wersja tego programu.

Oficjalnie natomiast jest tak:
Projekt przyjęty rzez Radę Ministrów w dn. 7 sierpnia 2020 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329603/katalog/12659419#12659419
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-oraz-niektorych-innych-ustaw-

Prognozowany termin wprowadzenia zmian.
Grudzień 2020.
A więc trwają właśnie końcowe prace legislacyjne nad udoskonaleniem programu.
Proponowane zmiany obejmują między innymi:
1. Zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminnych programów niskoemisyjnych.
2. Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków).
3. Zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze.
4. Skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań gminy i beneficjenta.
5. Dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
6. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.
7. Poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w Programie.
8. Wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w Programie.
9. Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do Programu w roli koordynatora kilku gmin.
10. Dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie tych środków: w miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, wstępują dwa podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NOWY TRYB REALIZACJI.
Tryb ten nie wymaga prowadzenia procedur zamówienia publicznego!
W uzasadnionych przypadkach (np. zły stan techniczny budynku) umożliwienie gminom nabywania urządzeń i instalacji jako własny środek trwały i udostępniania ich beneficjentowi.
W nowej wersji programu Stop Smog możliwe staje się umożliwienie gminom samodzielnej weryfikacji dochodu osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, wraz z innymi dodatkowymi instrumentami w tym zakresie, zaczerpniętymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Ponadto.

 • Gmina będzie mogła ustanowić w regulaminie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych inny tryb realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, polegający na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych przedsięwzięć zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (poprawka przyjęta po uwadze zgłoszonej przez jeden z samorządów na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).
 • Według samorządów tryb wg art. 403 POŚ jest stosowany powszechnie od wielu lat przez gminy w przypadku inwestycji realizowanych w obiektach prywatnych (tryb dotacji celowej) związanych z modernizacją instalacji grzewczych, dociepleniem budynku lub instalacją OZE, również w przypadku realizacji tego typu programów przez gminy z wykorzystaniem środków WFOŚiGW oraz UE.

Konferencja podsumowująca projekt "Kampania edukacyjna STOP SMOG" | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW PoznańKto może uzyskać 100% zwrotu na ocieplenie budynku, oraz na nowe  ekologiczne źródło ciepła w Państwa gminie.
1.WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL/POSIADACZ SAMOISTNY którego dochody w ostatnim roku wynosiły nie więcej jak:

 • 1500 zł netto/osobę – gosp. wieloosobowe.
 • 2100 zł netto – gosp. jednoosobowe.

2.Osoba/rodzina która faktycznie zamieszkuje w budynku od minimum roku.

DODATKOWE WARUNKI.
Ewentualnie określone przez gminę.
Jeżeli temat Państwa zainteresował i mamy pracować również dla Państwa gminy to najpierw trzeba przygotować audyty energetyczne każdego budynku wskazanego przez gminę u tych osób które kwalifikują się do programu Stop Smog.

Koszt przygotowania pojedynczego audytu energetycznego dla poszczególnego mieszkańca który mieszka w domku jednorodzinnym:
To kwota rzędu od 500 zł do 2500 zł netto na warunkach rynkowych. Tyle średnio wynosi koszt u wszyskich audytorów energetycznych i u nas również jest taki koszt, w zależności jeszcze od wielkości zlecenia.

Nasza wstępna propozycja za przygotowanie pojedynczego audytu energetycznego, tak abyśmy mogli przygotować dokumentację aplikacyjną w oparciu o te audyty to kwota 1000 zł netto za audyt jeżeli będzie ich do zrobienia 20 sztuk.
Jeżeli gmina planuję przygotować wniosek na większą ilość budynków jednorodzinnych, wówczas jesteśmy otwarci na delikatną negocjacje, w zależności od wielkości projektu.
Odnośnie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej od firm, oraz od gmin w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne pobieramy, w zależności od projektu od 12.000 do 25.000 zł netto.

Nasza wstępna propozycja dla Państwa gminy za przeprowadzenie z sukcesem przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji w oparciu o program Stop Smog aż do momentu, gdy wniosek gminy zostanie rozpatrzony pozytywnie, w kryterium formalnym to kwota 20.000 zł netto za:

1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego tak aby został rozpatrzony pozytywnie w kryterium formalnym, przez komisję oceny projektów.
2. Przygotowanie Studium Wykonalności ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Definicji celów bezpośrednich
 • Definicji celów pośrednich.
 • Identyfikacji celów.
 • Identyfikacji projektu.
 • Analizy ryzyka.
 • Analizy wykonalności.
 • Analizy opcji.
 • Analizy popytu.
 • Analizy finansowej.
 • Analizy ekonomicznej.
 • Analizy wrażliwości.
 • Analizy kosztowej.

3. Przygotowanie oszacowań inwestycji dla każdej poszczególnej ekologicznej inwestycji oddzielnie, jak również przygotowanie szczegółowej wyceny na całość realizacji inwestycji.
4. Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Odpowiadanie w imieniu gminy na zapytania instytucji organizującej dofinansowanie, oraz dokonywanie wszelkich poprawek i uzupełnień wymaganych przez komisję oceny projektów na każde zawołanie aż do uzyskania dofinansowania dla gminy.
Ponadto będziemy do Państwa dyspozycji przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji, aż po rozliczenie projektu przed Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po realizacji wszystkich inwestycji.

Ważne.
Gmina musi wskazać minimum 1% z ogólnej puli budynków w gminie, lub minimalnie 20 budynków w których  będzie mogła być przeprowadzona poprawa efektywności energetycznej. Muszą to być osoby/rodziny u których dochody w ostatnim roku nie przekroczyły tak jak już zostało napisane:

 • 1500 zł netto/osobę – gosp. wieloosobowe.
 • 2100 zł netto – gosp. jednoosobowe.

Prosimy nam napisać:
Czy nasze warunki Państwu odpowiadają, i od kiedy ewentualnie moglibyśmy rozpocząć współpracę, tak aby nasi Audytorzy Energetyczni mogli zacząć odwiedzać mieszkańców Państwa gminy w celu przygotowania audytów energetycznych.
To ważne abyśmy jak najszybciej mieli przygotowane audyty energetyczne, gdyż sam proces ich tworzenia może wynosić około dwóch miesięcy, a może być nawet dłuższy, w zależności od ilości budynków wskazanych przez gminę.
Na początek więc dobrze będzie podpisać umowę o przygotowanie audytów energetycznych, które będą spójne z programem Stop Smog, a następnie będziemy mogli podpisać z gminą drugą umowę o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, o uzyskanie 70% bezzwrotnej dotacji z Funduszy Rządowych dla Państwa gminy na ten projekt.

Prosimy o szybki kontakt zwrotny.
Zespół Fundacji Dar Oze.
Dariusz Skrobisz

Tel. 22 122 10 58
e-mail: info@fundacjadaroze.pl

daroze.pl