Ulga termomodernizacyjna

 

W deklaracji podatkowej za 2019 rok dostępne będzie nowe odliczenie – tzw. ulga termomodernizacyjna, związana z wydatkami na ocieplenie domów jednorodzinnych oraz wymianą starych kotłów grzewczych. W ten sposób podatnicy będą mogli zyskać nawet 53 tys. zł przez okres 3 lat.

 

Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Sprawdź.

 

 • Komu przysługuje?
  – Ta ulga podatkowa przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Według zapisów prawa takim budynkiem może być dom wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

 

 • Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy ustalający podstawę opodatkowania:
  – Według skali podatkowej.
  – Podatkiem liniowym.
  – Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 • Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej:
  – Ulga termomodernizacyjna obejmie odliczenie wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
  Dokładny wykaz materiałów i usług, które podlegają pod ulgę znajdziemy w Wykazie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489). Podstawą do odliczenia będą natomiast zgromadzone faktury wystawione przez czynnych podatników VAT, stanowiące dowód poniesienia takich wydatków.

 

 • Termomodernizacja podlegająca odliczeniu od podatku może polegać na:
  – Ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.
  – Ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia.
  – Spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.

  – Wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
  – Całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 • Odliczeniu podlegają wydatki, które:
  – Są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).
  – Dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.
  – Zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
  – Nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
  – Nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Ważne!
Faktury wystawione przez podatników korzystających ze zwolnienia nie będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi.
Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

 • Poza zakresem ulgi pozostają wydatki w części, w jakiej zostały:
  – Sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

  – Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.


Ulga termomodernizacyjna będzie polegała na odliczeniu poniesionych wydatków od dochodu (skala podatkowa/podatek liniowy) lub przychodu (ryczałt ewidencjonowany) w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały one poniesione.

 

 • Ograniczenia w uldze termomodernizacyjnej:
  – Podatnicy będą ograniczeni limitem czasowym na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Musi ono zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co więcej, ograniczona będzie również kwota dopuszczalnego odliczenia, która wynosi maksymalnie 53 tys. zł (wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT) i dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem.
  – W tym miejscu warto podkreślić także, że jeżeli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to będzie on mógł odliczać ją w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 • Obowiązkowa korekta odliczenia:
  Może zdarzyć się sytuacja, gdy podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu/przychodu kwoty uprzednio odliczone w związku z ulgą termomodernizacyjną. Stanie się tak, gdy podatnik:
  – Otrzyma zwrot wcześniej odliczonych wydatków.
  – Nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

W takim wypadku doliczenia należy dokonać odpowiednio w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik otrzyma zwrot odliczonych wydatków, albo w którym upłynie termin realizacji przedsięwzięcia.

 

 • Ulga termomodernizacyjna a wydatki poniesione przed 2019 rokiem:
  – W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe będzie odliczenie wydatków związanych z takim przedsięwzięciem, którego realizację rozpoczęto również przed 1 stycznia 2019 roku, a które zostało ukończone po 31 grudnia 2018 roku, jednak nie później niż do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono taki wydatek. W takim przypadku odliczeniu będą podlegały wydatki poniesione na to przedsięwzięcie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upłynie okres 3 lat, liczone we wskazany wcześniej sposób.

 • Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną zeznaniu podatkowym?
  – Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.
  – Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  – Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.
  – W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

 • Ile można odliczyć?
  – Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 • Kiedy prawo do ulgi można utracić?
  – Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.
  – Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.