Warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  • Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:
    – od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
    – do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 7 do uchwały – Pobierz
  • Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel – Pobierz
  • Oryginał pełnomocnictwa, lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej) – Pobierz
  • Formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. – Pobierz