Stolica kontynuuje program dofinansowania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Warszawiacy mogą otrzymać dotację na instalację:

  • pomp ciepła,
  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • turbin wiatrowych,

    Pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Kwoty dotacji na odnawialne źródła energii:
Sprawdź.

 

Termin składania wniosków:

Do 31 marca 2020 r. dla wnioskodawców realizujących inwestycje w 2020 r.

W kolejnych latach wnioski należy składać:
– od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
– do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały – Pobierz
  • Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel – Pobierz
  • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej) – Pobierz
  • Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania – Pobierz